Restaurátorské práce na malbách v rumburské Loretě (od roku 2000).


Provádějící restaurátoři:

Prof. Jiří Toroň, akademický malíř
Ivana Přibylová, akademická malířka
Pavel Kobylka, akademický malíř

• Malby mariánského cyklu v ambitech rumburské Lorety jsou malovány technikou "al secco",(z italštiny - název pro malbu vodovými barbami na suchou vápenou omítku), která se ukázala jako nevyhovující vůči daným klimatickým podmínkám (vyobrazení původního stavu maleb). Dekorativní rámec výjevů tvoří velmi kvalitní chiarosenrová výmalba velmi dobré kvality technologie. Tyto rámce se dochovaly kompaktní, beze změn pojítka všude tam, kde nezatékalo. Malby výjevů jsou naproti tomu všechny zvětralé a z velké části zakalené. Degradace jejich pojiva je natolik značná, že místy již neplní svoji funkci a barevná vrstva odpadá (vyobrazení degradace).

            Pod těmito malbami nebyla průzkumem zjištěna žádná předcházející výmalba.

            Stěny a pilíře v ambitech byly vymalovány současně s klenbami jednoduchým nátěrem ve dvou odstínech. Plochy jsou jednoduchou linkou orámovány do kazet. Tato výmalba je hladká, silně pojená. V místech, kde do stěn pronikla vlhkost, je zcela zničená.

            V současné době je tato výmalba stěn a pilířů zamalována hlinkovým nátěrem.

Svaté schody (obrazové detaily): Původní barokní výmalba  byla zcela pokryta pozdějšími, patrně kaseinovo-olejovými, přemalbami . Stěny pravých a levých schodů byly původně vyzdobeny iluzivně malovanou architekturou (sloupy a pilastry s hlavicemi a římsou). Nade dveřmi v dolní části pravého schodiště je iluzivně malované oválné okno.

            Všechna tři schodiště jsou valeně zaklenutá. Střední klenba je vyzdobena figurálním výjevem (Kříž nesený anděly) a je kompletně přemalovaná. Tyto přemalby jsou ztmavlé a místy barevně změněné.

            Klenby nad postraními schodišti jsou zdobeny rokajovým ornamentem, který vytváří rám pro barevně odlišný střed s kartuší.tuší.tuší.

Kaple Kalvárie: Původní, pozdně barokní výmalba nese stopy četných oprav. Rozsáhlé olejové přemalby jsou ztmavlé, místy až zčernalé. Povrch maleb je pokryt nečistotami. Původní fresková malba si i pod těmito nánosy zachovala svou svěžest.

Kaple Panny Marie Lourdské: Stěny jsou do výše dvou třetin obloženy ornamentálními kachlíky. Pod hlinkovým nátěrem je přímo na omítce monochromní vrstva, shodná s pojednáním stěn v ambitech. Pilastry v rozích mají pod silnou vrstvou hlinky nátěr imitující mramor. Na hlavicích jsou místy sotva znatelné zbytky zoxidovaného zlacení metalem. V okenní špaletě se dochovaly málo znatelné zbytky linkování.

Kaple Nejsvětější Trojice: Stěny jsou v současnosti natřené silnou vrstvou hlinky, nesou malé zbytky starší výzdoby (šablona), spadající do počátku 20.století. Pilíře v rozích kaple byly pojednány nátěrem imitujícím umělý mramor. Pod touto vrstvou je černý nátěr přímo na omítce. Obraz, malovaný na boční stěně vlevo od oltáře, je v dolní části silně narušený vlhkostí. V horní části je potom znatelná rozsáhlá přemalba oblohy olejovou barvou. Iluzivní rám obrazu nebyl dokončen. Stěny byly natřeny monochromně. Malba v kartuši na klenbě je současná s obrazem na stěně a nese stopy pozdějších úprav. Barevná vrstva je zpráškovatělá.

Kaple svatého Josefa: Nástěnný obraz je v iluzivně malované kartuši a je pokryt vrstvou nečistot. Malba místy opadává v šupinách. Lokálně lze pozorovat bělavý zákal. Iluzivně malovaná kartuš má silně zpráškovatělou barevnou vrstvu. Stěny jsou pokryty silnou vrstvou hlinkových nátěrů barvy světle žluté a růžové. Na pilastrech v rozích kaple je pod vrstvou hlinky poměrně kompaktní malba umělého mramoru.

Kaple Jezulátka: Pod silnou vrstvou hlinky se nachází nesouvislá výmalba totožná s výmalbou stěn a pilířů v ambitech. Tato výmalba ve dvou odstínech je v dolní třetině přerušena jednoduchým dekorativním pásem. Za sochou světice, vlevo od oltáře, jsou pod touto vrstvou na původní omítce zbytky patrně freskové výmalby v zelených, okrových a temně červených tónech (A). Na klenbě je pod vrstvou hlinky poměrně kompaktní vrstva B přímo na omítce. Na pilířích v rozích kaple jsou pod silnou vrstvou hlinky zbytky malovaného mramoru. Pod touto vrstvou jsou přímo na omítce zbytky červenohnědého nátěru. Na hlavicích byly některé části zlaceny metalem.

 

-ze zprávy provádějících restaurátorů