Muzeum

 

Název: Muzeum Rumburk
Adresa: Na Valech 401/4, Rumburk, 40801
Telefon: 412 332 194   Email: info@muzeumrumburk.cz

Oficiální stránky

 

 

Otevírací doba:
úterý až sobota, pro veřejnost 9.00 – 15.00 hodin, mimořádné a badatelské návštěvy dle telefonické domluvy
 

Vstupné:
Dospělí- 40,- Kč.
Dětí do 6 let- 20,- Kč.

 

Možné prohlídky v němčině.


Dlouhodobé výstavy:
- Rumburská vzpoura
- Rumburská zastavení
- Výstava panenek Marcely Ullmannové
 

Od 8. prosince do 2. února- tradiční výstava Betlémů

A mnohé další.

 

MUZEUM V RUMBURKU

Rumburské muzeum bylo založeno Humboldtovým spolkem 15. 5. 1902. Původně sídlilo v budově odborné textilní školy (dnešní zdravotnické). Roku 1929 byla textilní škola přesunuta do Varnsdorfu a do její budovy přesídlil městský úřad a okresní hejtmanství. O své místnosti muzeum přišlo okupací. Muselo je podstoupit Landratsamtu. Sbírky byly rozptýleny v několika budovách. Po 2. světové válce muzeum získalo 1. patro Försterovy továrny na zpracování tkanin, založené roku 1847. Tehdy došlo k rozšíření sbírek v takovém rozsahu, že muzeum obsadilo přízemí i 2. patro budovy. Veřejnosti bylo zpřístupněno 4. 7. 1949. V roce 1951 došlo ke zřízení archivu, jež byl zrušen společně se zánikem okresu v roce 1960. Od roku 1977 spadá muzeum pod Okresní muzeum (nyní oblastní) v Děčíně. Po rekonstrukci prvního patra bylo pro návštěvníky zpřístupněno ve stávající podobě 4. 12. 1997.
Muzejní expozice přibližuje dějiny města a celého regionu. V přízemí budovy je expozice rumburské vzpoury a aktuálně obměňovaná výstavní síň.
První patro přibližuje Rumbursko v proměnách času. Nabízí také možnost promítání diapozitivů s dobovými pohlednicemi města.
Druhé patro slouží jako otevřený depozitář se sbírkami militárií keramiky, měšťanského a selského nábytku, dobového odívání. Součástí je minigalerie A. Frinda z Krásné Lípy a pamětní síň klavírního virtuosa A. Stradal(žáka F. Liszta).

 

HISTORIE MUZEA

Vzdělávací spolek Humbold, nesoucí symbolicky jméno jednoho z nejpopulárnějších německých učenců Alexandra von Humboldta (1769 – 1859), byl ustaven 7. února 1865. V 80. letech měl 124 členů a jeho účelem byla „podpora a rozšiřování populárně vědeckých znalostí“.
Jménem přípravného výboru požádal 20. října 1902 ředitel spořitelny Ernest Winckler městskou radu o schválení stanov muzejního spolku. Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva z 15. května 1902 bylo založeno Městské muzeum v Rumburku. Jeho sbírky, o něž se staral učitel Peukert, byly umístěny v přízemí tehdejší Tkalcovské školy v Rumburku. Jeho sbírkotvorná činnost byla od počátku koncipována především jako dokumentace plátenické výroby. Dobrovolnými pracovníky, kteří stáli u jeho zrodu, byli především učitelé. Ti soustředili také památky na zaniklé řemeslnické cechy, jako např. jejich cechovní truhly, prapory, znaky, mistrovské kusy (především soustružnické, zámečnické) apod. Současně muzeum shromažďovalo také různorodý dokumentární materiál, jako kroniky, listiny, písemnosti cechů, spolků a jiné zajímavé písemné materiály. Tyto předměty byly vystaveny ve vitrínách. Město na činnost muzea přispívalo částkou 5200 Kč. ročně a další nutné náklady byly hrazeny z každoročního pravidelného příspěvku 100 - 200 Kč., který poskytovala Obchodní a živnostenská komora v Liberci.
Městské muzeum bylo v roce 1922 přestěhováno z přízemí do druhého poschodí tehdejší tkalcovské školy. Jeho správcem byl od roku 1920 profesor Lerchl, po něm Dr. Görlach a od roku 1936 knihovník a archivář Rudolf Demel.
Na počátku okupace nový Landratsamt zabral pro svoje potřeby dosavadní prostory muzea ve druhém poschodí tkalcovské školy. Sbírky byly přestěhovány do domu ve Vraní ulici. V budově potom zůstaly pouze skříně, část sbírek byla přestěhována do kláštera a archiválie byly vyčleněny do místnosti na soudu (v bývalém rumburském zámku). Zbytek byl uložen v Pfeifferově továrně. Ihned po válce byly sbírky městského muzea zajištěny. Od září roku 1945 je začali dosavadní správce muzea Rudolf Demel a profesor Stanislav Gaber ze zdejšího gymnázia, soustřeďovat na jednom místě. Rozhodnutím místní správní komise v Rumburku bylo pro ně určeno prvé poschodí bývalé továrny Förster ve Vraní ulici číslo 10. Současně MSK vydala konfiskačnímu oddělení pokyn, aby oběma muzejním pracovníkům umožnil prohlídku domů opuštěných vysídlenými Němci, čímž byla zachráněna celá řada cenných předmětů. Do Rumburka byly převezeny také sbírky bývalého městského muzea v Krásné Lípě, obsahující hlavní předměty k dějinám punčochářství a nábytek. Na základě dohody předsedů místních správních komisí v Rumburku a Krásné Lípě byla převzata také celá sbírka životního díla krásnolipského rodáka, malíře Augusta Frinda. Z téhož městečka pochází i pozůstalost hudebního skladatele Augusta Stradala. Z Jiřetína pod Jedlovou byly převzaty sbírky soukromého sběratele Frieseho.
Prvá poválečná expozice muzea byla otevřena 4. července 1949. V roce 1951 získalo statut Okresního vlastivědného muzea a jeho vedením byl pověřen Rudolf Demel. Předány sem byly knihovny zrušených klášterů. Týkalo se to kapucínského kláštera
v Rumburku, redemptoristů ve Filipově a oblátů ve Varnsdorfu. Tyto knižní fondy byly uloženy v adaptované budově rumburského kláštera, kam byly také přestěhovány exponáty církevního umění od gotiky do 19. století. Ve stejné době došlo k vyčlenění písemných materiálů, které se staly základem fondů a sbírek nově založeného Okresního archivu v Rumburku, umístěném v téže budově. Součástí muzea se později stala expozice věnovaná Rumburské vzpouře, otevřená 24. května 1958. V rámci územní reorganizace se v roce 1960 stalo okresní muzeum statutárně opět městským. Expozice církevního umění v klášteře byla uzavřena následujícího roku 1961, protože nemohl být zajištěn dohled. Reinstalace muzejní expozice proběhla v letech 1965 a 1966.
V květnu 1995 byla zahájena rekonstrukce budovy muzea spojená s přípravou nové expozice. Muzeum existuje od roku 1977 jako pobočka Okresního (dnes oblastního) muzea Děčín.